Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis…

Mateja 28:19


Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda par mūsu grēkiem, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts” (Mk 16:16). Pateicoties Kristībai mēs kļūstam par kristiešiem un Dieva veidotās kopības – Kristus Baznīcas – locekļiem. 

Vest savus bērnus pie kristības ir kristīgu vecāku pienākums Luteriskajā Baznīcā. Pievedot pie kristības bērnu, viņa vecāki un krustvecāki Dieva un draudzes priekšā apsola bērnu audzināt kristīgajā ticībā. Lai vecāki un krustvecāki spētu šo solījumu dot, viņiem jābūt gan kristītiem, gan iesvētītiem, gan arī jāpieder draudzei (jābūt draudzes locekļiem). 

Ja krustvecāki ir citas draudzes locekļi, iesniegumam jāpievieno kristību un iesvētes apliecību kopijas. 

Vairāk par kristībām LELB mājaslapā

Kristību iesniegums

Aizpildītu iesniegumu, ne vēlāk kā nedēļu pirms kristību dienas, lūdzam iesniegt mācītājam, dievkalpojuma vai pieņemšanas laikā,  vai nosūtīt uz e-pastu: turaidasdraudze@gmail.com

Turaidas draudze 2018.

 .